Medezeggenschapsraad

Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond school. Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld. De MR is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten met de directie en soms het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financiën en de organisatie.

Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment de MR informeren en raadplegen over onderwerpen die zij bij de schooldirectie of het schoolbestuur aan de orde willen stellen. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten.

 

De huidige samenstelling van de MR bestaat uit: 

De Teamgeleding:

  • Cindy Maas
  • Jeroen van Otterloo
  • Berdien Koopman

De Oudergeleding:

  • Eelke Eggink
  • Marijke van Wely 
  • Jochem Hilhorst      

Algemene mailadres voor de mr is: mr@keesvalkenstein.nl

De MR zich o.a. bezig met:
– De formatie
– De vakantieregeling
– Het onderhoud en de veiligheid op school
– De besteding van de financiële middelen
– De bevordering en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs
– Website-ontwikkeling, elektronische leeromgeving en communicatie
– Personele aanstellingen

Werkwijze MR Kees Valkensteinschool 

Ongeveer acht keer per jaar komt de MR bijeen. Aansluitend staat de MR – bespreking met de directie gepland. Het eerste gedeelte van de avond is openbaar en kan altijd door ouders bijgewoond worden. De data staan in de schoolkalender. Daarnaast neemt een afgevaardigde van de MR deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (overkoepelende MR van alle Utrechtse openbare scholen) en heeft de MR regelmatig contact met de Ouderraad.

U kunt de MR-leden altijd aanspreken of mailen als u vragen of opmerkingen heeft. De oudergeleding stelt dit erg op prijs, evenals opmerkingen en suggesties van ouders tijdens de ouderavonden.  

Wat er tijdens de MR vergaderingen wordt besproken kunt u in iedere nieuwsbrief vinden onder het kopje ‘nieuwsbrieven’ op deze site.