Groep 8

Welke vakken krijgen kinderen in groep 8? Wat leren ze in dit jaar?
En welke belangrijke zaken spelen er nog meer in groep 8? Hieronder een korte beschrijving.

Rekenen
Er wordt gerekend met de methode ‘Pluspunt’.
Zelfstandige lessen worden afgewisseld met leerkrachtgebonden (instructie-) lessen.
Eén keer per 3 weken, na afronding van een blok, staat er een toets op het programma.
In groep 8 zijn de kinderen veel bezig met de basisvaardigheden herhalen en oefenen van de afgelopen jaren.

Er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen aan de orde.
Dit zijn o.a.:
– Vermenigvuldigen, delen en afronden van kommagetallen en het omzetten naar een breuk.
– Het verwerken van breuken en procenten.
– De begrippen are, hectare en ton.
– Oppervlakte en inhoudsmaten omzetten naar een prijs.
– Getallen en symbolen in andere getallensystemen.
– Kansberekeningen en het bepalen van de betrouwbaarheid hiervan.

Een kernpunt van de methode ‘Pluspunt’ is dat kinderen leren werken met verschillende rekenstrategieën.

Spelling
De kinderen werken met ‘Taal op Maat’ Spelling.
Hierin zijn spellingregels zijn opgesplitst in spellingafspraken.
Per week staat tijdens de spellinglessen één of meerdere afspraken centraal.
De kinderen krijgen een introductie, waarna de afspraak wordt verwerkt in het werkboek.

Er worden 50 verschillende spellingsproblemen aan de orde gesteld.
– 19 ervan komen uitsluitend als herhaling in de toetsen en dictee voor,
– de overige 31 worden in de lessen behandeld.
Van die 31 komen er 9 spellingsproblemen in groep 8 voor het eerst aan bod.

Er wordt ook gewerkt aan de werkwoordsvormen, die zeer regelmatig terugkomen in de lessen zoals de persoonsvormen (verleden tijd en tegenwoordige tijd) en voltooid deelwoord.

Eens per week krijgen de kinderen een oefendictee 3 weken lang.
De 4e keer is het een dictee wat over het hele geleerde blok gaat.
Halverwege en aan het eind van het schooljaar staat er een groter dictee op het programma.

Begrijpend lezen / Studerend lezen
Wij gebruiken de methode Lezen in beeld. Dit is een methode voor strategisch leesonderwijs.
De methode leert kinderen leesstrategieën toe te passen, zodat ze alles kunnen lezen wat ze willen. Lezen in beeld werkt met zes krachtige leesstrategieën om teksten aan te pakken.
Deze methode kent extra materialen om te differentiëren. Voor snelle en zwakke lezers. Wij bieden deze materialen in ieder geval aan na het maken van de toetstaak van elk blok. Maar wij kunnen leerlingen ook tussentijds herhalings- en plustaken laten maken.

CITO
Bovenstaande vakgebieden (rekenen, spelling en begrijpend lezen) worden op onze school getoetst door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem.
Hierin is de vooruitgang van het kind nauwkeurig te volgen.
Voor rekenen, spelling en begrijpend lezen gebeurt dit in groep 8 één keer per jaar. (in september). Daarnaast maken de leerlingen de CITO-eindtoets in februari.

Taal
Er wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’ Taal.
Hierin staan talige vaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen centraal.
Ook komt taalbeschouwing aan bod met o.a. woordenschat en zinsdelen.

In groep 8 wordt de stof van groep 7 vaak herhaald en verdiept.
Bovendien worden er enkele nieuwe taalkundige begrippen geïntroduceerd zoals o.a.
– Lijdend voorwerp / meewerkend voorwerp.
– Aanwijzende voornaamwoorden.
– Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord.

Spreekbeurt / werkstuk / Boekbespreking
In het verlengde van de bovengenoemde taaldoelen maken de kinderen in groep 8 een werkstuk met zelfgekozen onderwerp, houden ze een spreekbeurt en een boekbespreking.

Wereldoriëntatie
Hieronder vallen de vakgebieden: natuur, geschiedenis, aardrijkskunde.
In groep 8 wordt bij natuur aandacht besteed aan o.a
– de levensgemeenschappen die in Nederland te vinden zijn.

Bij geschiedenis staat de periode van de industriële samenleving centraal (1870 tot heden).
– Hierbij komen o.a. de industriële revolutie, de crisisjaren en de tweede wereldoorlog aan de orde.

Bij aardrijkskunde wordt in groep 8 veel aandacht besteed aan de belangrijkste klimaten op aarde.
– Ook komen de hoofdsectoren van de landbouw aan de orde en het zonnestelsel.

In groep 8 wordt de topografie van Europa herhaald en komen de overige werelddelen aan bod.

Engels
De rol van het Engels wordt steeds groter. Vandaar dat op onze school al vanaf groep 5 aandacht wordt besteed aan Engels.
In groep 8 komt o.a. aan de orde
– de tijd,
– de dagen,
– de maanden
– de seizoenen.
– Er wordt geleerd hoe je jezelf moet voorstellen en hoe je een doordeweekse dag moet beschrijven

Dit wordt allemaal afgesloten met een toets.

Tegen het einde van het schooljaar doen de leerlingen van groep 8 ook mee aan de internationale Anglia-exams.
Hierbij leggen ze een examen af op hun eigen niveau en krijgen ze ook een diploma.

Creatieve vakken
Er wordt ook, in groep 8, aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.
Drama en tekenen doen krijgen ze één keer in de twee weken.
Handvaardigheid krijgen ze één keer in de week
En muziek wordt één keer in de twee weken gegeven.

Groepspresentatie
Elke groep en dus ook groep 8 heeft één keer per jaar een groepspresentatie.
Hierin oefenen kinderen toneelstukjes in, leren liedjes en dansjes etc. Dit voeren ze op, samen met een andere groep waarmee ze geoefend hebben, voor hun ouders en de andere groepen van de school.

Verkeer
Bij ons op school geven wij verkeer met behulp van de verkeersmaterialen van 3VO.
In de bovenbouw wordt er gewerkt uit de Jeugdverkeerskrant. Ongeveer in maart is het praktische verkeersexamen op de fiets. Als de leerlingen dit halen krijgen ze ook een diploma.

Bij de samenstelling van de Jeugdverkeerskranten is altijd rekening gehouden met de inhoud van het examen. Ook de vraagstelling in JVK komt overeen met die van het examen, zodat de kinderen in maart goed voorbereid zijn.

Schrijven
Voor het vak schrijven maken wij gebruik van de methode Schrijven in de basisschool.
In groep 8 wordt de volgende leerstofopbouw gebruikt:
Het automatiseren van allerlei verbindingen. Het toepassen van hoofdletters. Het toepassen van cijfers en het in een vlot tempo leren schrijven.
Schrijven in de Basisschool is een complete schrijfmethode, waarbij de leerweg helder en overzichtelijk is.
Daarmee wordt niet alleen een hoog leerrendement bereikt, maar krijgen ook zaken als schrijfmotorische ondersteuning, aanvullende oefenstof en zorgverbreding aandacht.

Leefstijl
Leefstijl richt zich direct op de emotionele ontwikkeling van kinderen en het verwerven van sociale vaardigheden. Indirect hebben emotionele ontwikkeling en betere sociale vaardigheden ook invloed op de verstandelijke ontwikkeling.

In leefstijl worden doceermomenten tot een minimum beperkt. De kinderen leren door doen.
Daarom ligt de nadruk op interactieve activiteiten waardoor kinderen vooral leren van elkaar.
Daarnaast biedt Leefstijl kinderen de gelegenheid om te reflecteren over hun ervaringen en er optimaal van te leren.

School t.v. weekjournaal
Elke week kijken wij met groep 8 op vrijdag naar het School t.v. Weekjournaal.
Nieuws, en dan vooral slecht nieuws, is een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van kinderen geworden.
Hoe gaan kinderen met dit nieuws om? Zijn zij geïnteresseerd of zijn de gebeurtenissen te ver weg? Bevatten ze echt wat er aan de hand is?
Welke vragen stellen kinderen bij de berichtgeving over slecht nieuws?
Het schooltv-weekjournaal helpt mee om het nieuws goed te verwerken. Ook brengt het schooltv-weekjournaal nog meer soorten nieuws.
Zoals het nieuws van kinderen zélf, sport en wetenschappelijk nieuws.
Ook is er aandacht voor burgerschap, waarden en normen, cultuureducatie en de Nederlandse multiculturele samenleving.

Bewegings Onderwijs
Elke week gaan wij op dinsdag en donderdag op de fiets naar de gym.
Op de dinsdag krijgen de kinderen spelles van de hun eigen leerkracht.
Op de donderdag krijgen de kinderen les van een vakleerkracht.

EHBO
Na de cito toets krijgen de leerlingen van groep 8 één keer in de week les van een ervaren EHBO-er.
We gaan dan aan de slag met verband, mond-op-mond beademing en de stabiele zijligging. In juni moeten ze een examen afleggen.