Groep 7


Wat doen wij allemaal in groep 7, welke vakken en activiteiten?

Rekenen
Er wordt gerekend met de methode ‘Pluspunt’. Zelfstandige lessen worden afgewisseld met leerkrachtgebonden (instructie-) lessen.

Eén keer per 3 weken, na afronding van een blok, staat er een toets op het programma.

In dit leerjaar leren de kinderen o.a. Optellen en aftrekken t/m 10.000, met kommagetallen en in geldcontext.

Handige strategieën voor vermenigvuldigen en delen. Posities in kommagetallen benoemen in tienden, honderdsten en duizendsten.

Het gemiddelde berekenen. Kommagetallen vermenigvuldigen en delen.

Ook wordt er gewerkt aan nauwkeurig meten, gewichtseenheden en afmetingen herleiden, digitaal en analoog klokkijken, eenvoudige lijngrafieken tekenen, lezen en
interpreteren.

Daarnaast wordt er gewerkt met verhoudingscontexten, eenvoudige breuken, verhoudingen uitdrukken in percentages en eenvoudige percentages berekenen.

Ongelijknamige breuken gelijk maken en percentageverdelingen nauwkeurig aangeven in een cirkeldiagram.

Taal
Er wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’. Hierin staan talige vaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen centraal.

Ook komt taalbeschouwing aan bod met o.a. woordenschat en zinsdelen.

Spelling

De kinderen werken met het spellingdeel van de methode ‘Taal op Maat’. Hierin
zijn spellingregels zijn opgesplitst in spellingafspraken.

Per week staat tijdens de spellinglessen een aantal afspraken centraal. De kinderen
krijgen een introductie, waarna de afspraak wordt verwerkt in het werkboek.

De leerstof is in Taal op Maat Spelling verdeeld over de groepen 4 t/m 8.
Hierin wordt een evenwichtige verdeling gebruikt van de 58 spellingafspraken over de diverse leerjaren.

 

Begrijpend lezen
Begrijpen wat je leest is uitermate belangrijk in het onderwijs en dus ook
bij ons op school. Deze vaardigheid komt terug in elk vakgebied. We gebruiken de methode
“Lezen in beeld” In groep 7 leren de kinderen
verwachtingen opbouwen t.a.v. de tekstinhoud op basis van beginzinnen. Op
basis van die verwachtingen worden concrete leesdoelen geformuleerd. Ze leren (complexe) oorzaak/gevolg- en middel/doel tekststructuren herkennen.

 

CITO
Bovenstaande vakgebieden (rekenen, spelling en begrijpend lezen) worden op
onze school getoetst door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem.

Hierin is de vooruitgang van het kind nauwkeurig te volgen.

Aan de hand van de resultaten die hier uit komen wordt aan het einde van het
jaar al een voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

 

Engels

We werken met de methode groove.me.

 

Schrijven
Voor het vak schrijven maken wij gebruik van de methode Schrijven in de
basisschool. In groep 7 wordt de volgende leerstofopbouw gebruikt: Het automatiseren van allerlei verbindingen. Het toepassen van hoofdletters.
Het toepassen van cijfers en het in een vlot tempo leren schrijven. Schrijven in de Basisschool is een complete schrijfmethode, waarbij de leerweg helder en overzichtelijk is. Daarmee wordt niet alleen een hoog leerrendement bereikt, maar krijgen ook zaken als schrijfmotorische ondersteuning, aanvullende oefenstof en zorgverbreding aandacht.

 

Leefstijl
Leefstijl richt zich direct op de emotionele ontwikkeling van kinderen en het
verwerven van sociale vaardigheden. Indirect hebben emotionele ontwikkeling en betere sociale vaardigheden ook invloed op de verstandelijke ontwikkeling. In leefstijl worden doceermomenten tot een minimum beperkt. De kinderen leren door doen.

Daarom ligt de nadruk op interactieve activiteiten waardoor kinderen vooral
leren van elkaar. Daarnaast biedt Leefstijl kinderen de gelegenheid om te reflecteren over hun ervaringen en er optimaal van te leren.

 

School t.v. weekjournaal
Elke week kijken wij met groep 7 op vrijdag naar het School t.v. Weekjournaal. Nieuws, en dan vooral slecht nieuws, is een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van kinderen geworden. Hoe gaan kinderen met dit nieuws om? Zijn zij geïnteresseerd of zijn de gebeurtenissen te ver weg? Bevatten ze echt wat er aan de hand is?

Welke vragen stellen kinderen bij de berichtgeving over slecht nieuws? Het schooltv-weekjournaal helpt mee om het nieuws goed te verwerken. Ook brengt het schooltv-weekjournaal nog meer soorten nieuws. Zoals het nieuws van kinderen zélf, sport en wetenschappelijk nieuws. Ook is er aandacht voor burgerschap, waarden en normen, cultuureducatie en de Nederlandse multiculturele samenleving.

 

Wereldoriëntatie
Onder wereldoriëntatie vallen de vakgebieden: natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde.

Natuur & Techniek

Met natuur gebruiken we de methode Wijzer door Natuur en Techniek. In groep 7 aan de volgende thema’s aandacht besteed: Veranderen, Groeien, zorgen, Maken en Samen doen. Deze thema’s zijn elke keer onderverdeeld in 4 hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan uit instructielessen waarin veel besproken wordt. Daarnaast worden sommige onderwerpen duidelijker gemaakt m.b.v. proefjes die aansluiten bij de les.

 

Aardrijkskunde
Met aardrijkskunde en topografie gebruiken we de methode Geobas. Geobas richt zich niet alleen op geografische kennis, maar vooral ook op het leren leggen van verbanden.Daarom worden in elk hoofdstuk korte tekstblokjes consequent afgesloten door vragen op verschillende denkniveaus. De hoofdstukken behandelen de stof per thema. In de Hoofdstukken hebben alle thema’s dit jaar met Europa te maken. b.v.:Wegen in Europa, Fjorden en bossen, Taal en grenzen, mijnbouw en industrie, De Rijn en het drinkwater, Drijvende continenten en de Europese Unie.

De topografie sluit mooi aan bij de stof van Geobas. Dit jaar wordt Europa in
stukjes aangeleerd en tussendoor wordt de stof van Nederland die de kinderen vorig jaar hebben geleerd nog eens herhaald.

Geschiedenis
Met geschiedenis werken wij met de methode Tijdstip. Tijdstip richt zich op een positieve instelling bij kinderen om ze te helpen om:

– Kennis van en inzicht te krijgen in opeenvolgende stadia van de ontwikkeling
van de menselijke samenleving en de Nederlandse samenleving in het bijzonder. Steeds in vergelijking met het
heden in onze eigen omgeving én met het heden elders op de wereld.

– Zich te oriënteren op maatschappelijke verschijnselen vanuit historisch perspectief.

– Zich een mening te vormen over problemen zowel in de eigen directe omgeving als in een groter verband.

In groep 7 wordt de agrarische samenleving besproken, die loopt van het jaar
700 tot 1900.

 

Verkeer
Bij ons op school geven wij verkeer met behulp van de verkeersmaterialen van
3VO.

In de onderbouw is dat Rondje verkeer. De middenbouw gebruikt Op voeten en
Fietsen en in de bovenbouw wordt gewerkt uit de Jeugdverkeerskrant. Elk jaar houden we het schriftelijk verkeersexamen. Bij de samenstelling van de Jeugdverkeerskranten is altijd rekening gehouden met de inhoud van het examen. Ook de vraagstelling in JVK komt overeen met die van het examen, zodat de kinderen in april goed voorbereid zijn.

Vanaf begin april kunnen de kinderen ook op het internet www.3vo.nl extra
oefenen voor dit examen. Daarnaast maken we in de klas ook extra oefenexamens om er voor te zorgen dat de kinderen helemaal klaar zijn voor het examen op donderdag 20 april.

Aan het eind van het schooljaar gaan we altijd naar de verkeerstuin in Utrecht.

Verkeersveiligheid rond school vinden we erg belangrijk. Hoe reageert een auto die plotseling moet stoppen? Leerlingen van groep 7 mochten bij het project Streetwise in een ANWB-auto zelf een remproef doen!