Groep 6

Welke vakken krijgen kinderen in groep 6? Wat leren ze in dit jaar? En welke belangrijke
zaken spelen er nog meer in groep 6? Hieronder een korte beschrijving.

Rekenen
Er wordt gerekend met de methode ‘Pluspunt’.
Zelfstandige lessen worden afgewisseld
met leerkracht gebonden (instructie-) lessen. Eén keer per 3 weken, na afronding van een
blok, staat er een toets op het programma. In groep 6 leren kinderen o.a. basisvaardigheden
als optellen en aftrekken tot 10 000, vermenigvuldigen en delen, meetkunde en ruimtelijke
oriëntatie. Bij het onderdeel verhoudingen worden breuken geïntroduceerd. Een kernpunt van
de methode ‘Pluspunt’ is dat kinderen leren werken met verschillende rekenstrategieën.

Taal
Met Taal werken we met de methode ‘Taal op maat’. Deze methode werkt met 16 thema’s
per jaar. Veel nadruk wordt gelegd op de uitbreiding van de woordenschat d.m.v. het maken
van woordwebben. Verder leren we hoe je een woordenboek gebruikt en hoe je verschillende
soorten verhalen schrijft. Na 2 thema’s is er een toets.

Spelling
De kinderen werken met het spellingdeel van de methode ‘Taal op Maat’. Per week leren
we de kinderen één nieuwe spellingregel aan. De kinderen krijgen een introductie, waarna
de afspraak wordt verwerkt in het werkboek. Binnen het spellingonderwijs wordt in groep 6
aandacht besteed aan werkwoordspelling (bijv. hoe schrijf je een persoonsvorm: met -d, -t of
–dt?) Elke week krijgen de kinderen een woordendictee en na vier weken een groot dictee.
Hierin staan 3 afspraken centraal.

Begrijpend lezen
Begrijpen wat je leest is uitermate belangrijk in het onderwijs en dus ook bij ons op school.
Deze vaardigheid komt terug in elk vakgebied. Vandaar dat op school wordt gewerkt met
een aparte methode voor begrijpend lezen, nl. ‘Lezen in beeld’. In groep 6 leren kinderen o.a.
dat een tekst kan worden opgesplitst in alinea’s, ze leren verbanden in een tekst te zien (bijv.
oorzaak en gevolg), wat verwijs- en signaalwoorden zijn. Ze leren een tekst te lezen aan de
hand van zes sleutels.

CITO
Bovenstaande vakgebieden (rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen) worden op
onze school getoetst door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem. Hierin is de vooruitgang
van het kind nauwkeurig te volgen. Voor rekenen, spelling en woordenschat gebeurt dit
in groep 6 twee keer per jaar (halverwege en aan het eind), voor begrijpend lezen één keer
(halverwege).

Spreekbeurt / werkstuk
In het verlengde van de bovengenoemde taaldoelen maken de kinderen in groep 6 een
werkstuk met zelfgekozen onderwerp en houden ze een spreekbeurt.

Wereldoriëntatie
Hieronder vallen de vakgebieden: natuur, geschiedenis, aardrijkskunde. In groep 6 wordt bij
natuur aandacht besteed aan o.a. grond, water, het lichaam. Bij geschiedenis staan periodes
centraal over de steentijd, bronstijd, ijzertijd tot aan de Romeinen en bij aardrijkskunde
worden op thematische wijze de verschillende provincies van Nederland behandeld (bijv.
de terpen in Groningen). Hieraan is de topografie van de 12 Nederlandse provincies
gekoppeld. Geregeld krijgen de kinderen in groep 6 voor wereldoriëntatie huiswerk mee ter
voorbereiding op de toetsen.

Engels
De rol van het Engels wordt steeds groter. Vandaar dat op onze school al vanaf groep 5
aandacht wordt besteed aan Engels. In groep 6 leren gesprekjes in eenvoudige zinnen,
woordbetekenis, spelletjes, liedjes etc.

Creatieve vakken
Regelmatig wordt er in groep 6 aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en muziek.
Een paar keer per jaar wordt er een crea-middag georganiseerd waarin kinderen van groep 5
t/m 8 gemengd en in kleine groepjes kunnen kiezen wat ze gaan doen (o.a. timmeren, kleien,
strips maken, koken, verven etc.)

Groepspresentatie
Elke groep en dus ook groep 6 heeft één keer per jaar groepspresentatie. Hierin oefenen
kinderen toneelstukjes in, leren liedjes, dansjes etc. Dit voeren ze met de hele groep op voor
hun ouders en de andere groepen van de school.

Schrijven
Voor het vak schrijven maken wij gebruik van de methode Schrijven in de basisschool.
In groep 6 wordt de volgende leerstofopbouw gebruikt:
Het automatiseren van allerlei verbindingen. Het toepassen van hoofdletters. Het toepassen
van cijfers en het in een vlot tempo leren schrijven.
Schrijven in de Basisschool is een complete schrijfmethode, waarbij de leerweg helder en
overzichtelijk is.
Daarmee wordt niet alleen een hoog leerrendement bereikt, maar krijgen ook zaken als
schrijfmotorische ondersteuning, aanvullende oefenstof en zorgverbreding aandacht.

Leefstijl
Leefstijl richt zich direct op de emotionele ontwikkeling van kinderen en het verwerven van
sociale vaardigheden.
Indirect hebben emotionele ontwikkeling en betere sociale vaardigheden ook invloed op de
verstandelijke ontwikkeling.
In leefstijl worden doceermomenten tot een minimum beperkt. De kinderen leren door doen.
Daarom ligt de nadruk op interactieve activiteiten waardoor kinderen vooral leren van elkaar.
Daarnaast biedt Leefstijl kinderen de gelegenheid om te reflecteren over hun ervaringen en er
optimaal van te leren.

Bewegings Onderwijs
Elke week gaan wij op dinsdag en op donderdag op de fiets naar de gym.
Op dinsdag heeft groep 6 les van de eigen groepsleerkracht en wordt er vooral aandacht
besteed aan balspelen en andere spelvormen.
Op donderdag krijgt groep 6 gym van een vaste vakleerkracht les, die op diverse gebieden
gevarieerde lessen aanbiedt.