Groep 5


Rekenen

Er wordt gerekend met de methode ‘Pluspunt’. Zelfstandige lessen worden afgewisseld met leerkrachtgebonden (instructie-) lessen. Eén keer per 3 weken, na afronding van een blok, staat er een toets op het programma. In groep 5 leren kinderen o.a. basisvaardigheden als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast komt het metriek stelsel aan bod en wordt er een begin gemaakt met onderwerpen als verhoudingen procenten en breuken.  Een kernpunt van de methode ‘Pluspunt’ is dat kinderen leren werken met verschillende rekenstrategieën.

 

Spelling

De leerlingen werken met het spellingdeel van de methode ‘Taalopmaat’. Hierin zijn spellingregels opgesplitst in spellingafspraken. Per week staat tijdens de spellinglessen één afspraak centraal. De kinderen krijgen een introductie, waarna de afspraak wordt verwerkt in het werkboek. Binnen het spellingonderwijs wordt in groep 5 onderwerpen behandeld als c=k,en c=s de th van thee, toren/torren. Elke week wordt een klein oefendictee afgenomen en om de vier weken het groot dictee.

 

Begrijpend lezen

Begrijpen wat je leest is uitermate belangrijk in het onderwijs en dus ook bij ons op school. Deze vaardigheid komt terug in elk vakgebied. Vandaar dat op school wordt gewerkt met een aparte methode voor begrijpend lezen, namelijk lezen in beeld. In deze methode wordt gewerkt met behulp van 6  “sleutelstrategieen”. Twee keer per week krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen, waarin zowel gezamenlijk als zelfstandig aan de opdrachten wordt gewerkt. Om de vier weken volgt een toets.


 CITO

Bovenstaande vakgebieden (rekenen, spelling en begrijpend lezen) worden op onze school getoetst door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem. Hierin is de vooruitgang van het kind nauwkeurig te volgen. Voor rekenen en spelling gebeurt dit in groep 5 twee keer per jaar (halverwege en aan het eind), voor begrijpend lezen één keer (halverwege).

 

Taal

Er wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’. Hierin staan talige vaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen centraal. Ook komt taalbeschouwing aan bod met o.a. woordenschat

 

 Spreekbeurt / werkstuk

In het verlengde van de bovengenoemde taaldoelen maken de leerlingen in groep 5 een werkstuk en een spreekbeurt.

 

Wereldoriëntatie

Hieronder vallen de vakgebieden: natuur&techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. In groep 5 wordt binnen het vak aardrijkskunde aandacht besteed aan o.a plattegrond en kaartlezen, vee, afval, grondsoorten en grondwater. Binnen het vak  geschiedenis staan periodes centraal leven rond 1900 ,oorlog, de watersnoodramp uit 1953 Ook worden relaties gelegd met ontwikkelingslanden. Binnen het vak natuur & techniek worden hoofstukken natuur en techniek met elkaar afgewisseld. Elke week staan deze vakken 1 keer per week op het programma en volgt er bij alle drie de vakken na 4 lessen een toets waarbij de leerlingen huiswerk mee naar huis krijgen om te leren.

 

Engels

De rol van het Engels wordt steeds groter. Vandaar dat op onze school al vanaf groep 5 aandacht wordt besteed aan Engels.

 

Creatieve vakken

Regelmatig wordt er in groep 5 aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en muziek. Handvaardigheid wordt een keer per week gegeven door de vakleerkracht, juf Gonda.

 

Groepspresentatie

Elke groep en dus ook groep 5 heeft één keer per jaar een groepspresentatie. Hierin oefenen kinderen toneelstukjes in, leren liedjes dansjes etc. Dit voeren ze met de hele groep op voor hun ouders de andere groepen van de school.

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Naast de leervakken is er op onze school aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden. Met behulp van de methode ‘Leefstijl’ wordt in groep 5 o.a. aandacht besteed aan onderwerpen als vriendschap, verdriet, pesten, samen spelen etc.Dit om kinderen meer inzicht te geven over zichzelf. Vanuit dit perspectief wordt ook het omgaan met anderen ter discussie gesteld.